UEW po raz pierwszy w Positive Impact Rating 2023!

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to jedna z 69 uczelni biznesowych z 25 krajów świata, które znalazły się w Positive Impact Rating (PIR) w 2023 r. W ratingu wzięły udział tylko cztery uniwersytety pochodzące z Polski.
For English version please scroll below

PIR to unikatowe zestawienie tworzone przez studentów – czyli przyszłych liderów biznesu. Ocenie jest poddawany wpływ społeczny swoich uniwersytetów, w tym także programy i ofertę studiów, zrównoważony rozwój uczelni, wsparcie dla wszystkich grup społecznych oraz zaangażowanie społeczności akademickiej. W 2023 r. udział w badaniu wzięło 13 tys. studentów z całego świata.

UEW został zakwalifikowany do PIR po raz pierwszy i osiągnął 3. poziom. Oznacza to, że nasz Uniwersytet uplasował się w grupie szkół biznesu rozwijających swój wpływ społeczny.
positive_impact_rating_uew_2023

Dziękujemy naszym studentom za wysoką ocenę działań i potencjału naszego Uniwersytetu w zakresie pozytywnego wpływu na otoczenie! Jesteśmy niezwykle dumni, że zgodnie ze Strategią 2030 kształcimy przyszłych liderów zrównoważonego biznesu. To właśnie zaangażowanie studentów i pracowników pozwala nam wypełniać naszą misję i rozwijać się w harmonii z otoczeniem, tworząc lepszy świat.

Studenci, zmieniamy się dla Was i mamy nadzieję, że w 2024 roku osiągniemy wyższy poziom!

Pełny raport Positive Impact Rating 2023

English version

Wroclaw University of Economics and Business is one of 69 business universities from 25 countries of the world that were included in the Positive Impact Rating (PIR) in 2023. Only four universities from Poland took part in the rating.

PIR is a unique list created by students, i.e. future business leaders, who assess the social impact of their universities, including the programs and offer of studies, sustainable development of the university, support for all social groups and the involvement of the academic community. In 2023, 13 000 students from all over the world took part in the study.

WUEB was qualified for PIR for the first time and reached the 3rd level. This means that our University has been placed in the group of business schools developing their social impact.

We would like to thank our students for their high evaluation of the activities and potential of our University in terms of positive impact on the environment. We are extremely proud that, in accordance with the Strategy 2030, we educate future leaders of sustainable business. It is the commitment of students and employees that allows us to fulfill our mission and develop in harmony with the environment, creating a better world.

Students, we are changing for you and we hope that in 2024 we will reach a higher level!

Full Positive Impact Rating 2023 report

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem